zpr | Základné Pravidlá a Regulácie // Bassic Rules & Regulations

Užívateľov profilový obrázok
Challenge'16 | --
Príspevky: 36

zpr | Základné Pravidlá a Regulácie // Bassic Rules & Regulations

Príspevokod užívateľa Challenge'16 » 07 Dec 2015 00:41

Základné Pravidlá a Regulácie

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Papermodelers' Virtual Challenge (ďalej len „súťaž“) organizovanej tímom papermodelers.sk (ďalej len „organizátor“) na fóre papermodelers.sk (ďalej len „fórum“).


1 | Všeobecné ustanovenia
  1.1 | Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže a zoznam kategórií aj počas priebehu súťaže.
  1.2 | Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami zapojením sa do súťaže.
  1.3 | Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.
2 | Účasť v súťaži
  2.1 | Účastník súťaže musí byť registrovaným členom fóra.
  2.2 | Nie je stanovený žiaden vekový limit pre účastníka.
  2.3 | Nie je povolené súťažiť v zastúpení.
3 | Súťažné modely
  3.1 | Maximálny počet modelov od jedného účastnika je stanovený na 3 modely na kategóriu.
  3.2 | Súťažný model musí byť dokončený a z legálneho zdroja.
  3.3 | Nie je stanovený žiaden veľkostný limit pre modely.
4 | Súťažné kategórie
  4.1 | Súťažné kategórie určí organizátor súťaže, pričom platí bod 1.1.
  4.2 | Modely je možné vkladať do súťažných kategórií od 26. Apríla 2016 do 29. Augusta 2016.
  4.3 | Účastník môže súťažiť v ľubovoľnom množstve kategórií, pričom platí 3.1.
5 | Súťažné príspevky
  5.1 | Súťažné príspevky musia byť vyplnené podľa šablóny stanovenej pre súťaž.
  5.2 | Organizátor si vyhradzuje právo na presun alebo úpravu súťažných príspevkov.
  5.3 | Súťažný príspevok musí obsahovať všetky organizátorom požadované údaje (pozri bod 6).
6 | Súťažné údaje
  6.1 | Súťažiaci musí v každom príspevku uviesť názov a mierku modelu.
  6.2 | Súťažiaci musí v každom príspevku uviesť krajinu a vekovú kategóriu.
  6.3 | Súťažiaci musí na vyžiadanie organizátora uviesť link na stavbu daného modelu.
7 | Súťažné obrázky
  7.1 | Kažý súťažný príspevok musí obsahovať 3 až 5 obrázkov z každého typu A, B a C (pozri bod 8).
  7.2 | Súťažné obrázky typu A, B musia byť fotené s jednotným, jednofarebným pozadím.
  7.3 | Súťažné obrázky musia byť nahraté na fórum a nesmú sa opakovať.
8 | Typy súťažných obrázkov
  8.1 | Typ A - Celkové náhľady na model (pohľad z hora, z boku, z predu, ...).
  8.2 | Typ B - Detailné pohľady (rôzne druhy detailných fotiek pre lepšiu predstavu o zložizosti).
  8.3 | Typ C - Umelecké pohľady/diorámy (fotografie modelu zasadeného do krajiny a podobne).
9 | Priebeh súťaže
  9.1 | Súťaž bude prebiehať výhradne na fóre.
  9.2 | Súťaž bude prebiehať počas druhého kvartálu roku 2016.
  9.3 | TBD.
10 | Vyhodnotenie súťaže
  10.1 | Súťaž vyhodnotí organizátor súťaže.
  10.2 | Vyhodnotenie bude prebiehať po uzávierke súťaže.
  10.3 | Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené organizátorom na fóre.
Basic Rules & Regulations

These rules determine the conditions and regulations of the Papermodelers' Virtual Challenge (HRTA "the competition") organized by the team papermodelers.sk (HRTA "the organizer") on the forum papermodelers.sk (HRTA "the forum".)


1 | General Rules
  1.1 | The organizer reserves the right to change the rules and the list of categories even during the competition.
  1.2 | Participants express their agreement with these rules by participation in the competition.
  1.3 | Breaking these rules may lead to exclusion of the contestant from the competition.
2 | Participation in the Competition
  2.1 | Only a registered member of the forum can participate in the competition.
  2.2 | There is no age limit for participants.
  2.3 | It is not allowed to compete on behalf.
3 | Competing Models
  3.1 | Maximum amount of models per participant is set to 3 models per category.
  3.2 | The competing model must be completed and from legal sources.
  3.3 | There is no size limit set for the models.
4 | Competition Categories
  4.1 | Competition categories are determined by the organizer of the competition with regards to the section 1.1.
  4.2 | It is possible to enter models into the competition from 26 April 2016 to 29 August 2016.
  4.3 | A participant may compete in any number of categories with regards to the section 3.1.
5 | Competition Entries
  5.1 | Competition entries must be filled in according to the template set for the competition.
  5.2 | The organizer reserves the right to transfer and edit the entries.
  5.3 | Competition entry must contain all data required by the organizer (see section 6).
6 | Competition Data
  6.1 | Participants must provide the title and the scale of the model for each entry.
  6.2 | Participants must indicate the country and age group for each entry.
  6.3 | On a request of the organizer, the participant must provide the link to the model.
7 | Competition Photographs
  7.1 | Each competition entry must include 3 to 5 images of each type A, B and C (see section 8).
  7.2 | Competition images type A and B must be taken by plain single color background.
  7.3 | Competition images must be uploaded to the forum and shall not reoccur.
8 | Types of Competition Photographs
  8.1 | Type A – Total view of the model (view from above, from the side, from the front, ...).
  8.2 | Type B – Detailed view (various types of detailed photos for better concept of complexity).
  8.3 | Type C – Artistic views/diorama (photos of the model set in the country background etc.).
9 | Proceedings of the Competition
  9.1 | The competition will run exclusively on the forum.
  9.2 | The competition will run during the second quarter of 2016.
  9.3 | TBD.
10 | Results of the Competition
  10.1 | The competition will be appraised by organizer of the competition.
  10.2 | The evaluation will take place after the deadline of the competition.
  10.3 | The results of the evaluation will be published on the forum by the organizers.

Užívateľov profilový obrázok
Challenge'16 | --
Príspevky: 36

Re: zpr | Základné Pravidlá a Regulácie // Bassic Rules & Regulations

Príspevokod užívateľa Challenge'16 » 26 Apr 2016 07:55

Ako pridať súťažný príspevok // How to add post to the competition

1. - vyberte jazyk
2. - zvolte "Virtual Challenge ..."
3. - kliknite na "Insert"
4. - nahradte časti označené >...< vašími údajmi (treba zmazať aj > <)
5. - pripravte si päť obrázkov (zatiaľ nekliknúť na "Spustiť nahrávanie súborov")
6. - zmažte časť pre obrázky typu A, nechajte textový kurzor na mieste a kliknite na "Spustiť nahrávanie súborov"

Body 5. a 6. zopakujte postupne pre zyšné dve sady obrázkov.

7. - pred odoslaním príspevku si skontrolujte náhľad (kedže je to súťaž príspevky sa nedajú spätne upravovať)
8. - kliknite na tlačidlo "Odoslať"
1. - chose language
2.- select "Virtual Challenge ..."
3. - click on "Insert"
4. - replace the parts marked with >...< by yours data (you need to remove > < too)
5. - prepare five pictures (do not click on "Start upload" yet)
6. - delete the part for type A pictures, let the text cursor on the position and click on "Start upload"

Repeat points 5. a 6. for the rest two picture sets.

7. - before you submit the post use preview button (as this is a competition it's not possible to edit posts)
8. - click on "Submit" button

Užívateľov profilový obrázok
serpens | 34
Admin
Príspevky: 8753
Meno: Miro
Bydlisko: Žilina
Kontaktovať užívateľa:

Re: zpr | Základné Pravidlá a Regulácie // Bassic Rules & Regulations

Príspevokod užívateľa serpens » 10 Jún 2016 07:18

OZNAM - Po prehodnotení sa nížil počet fotiek na príspevok (upravený bod 7.1). Verím, že to nebude na škodu.
"Art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating." Steven K. Roberts

Návrat na "ip | Informácie a pravidlá // Informations & Regulations"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný