3 | Farby a farbenie

3 | Farby a farbenie

Farby a farbenie
Táto sekcia sa venuje farbeniu dielov a farbám ako takým. Okrem rozdelenia farieb, ich miešania a práce s nimi, je v tejto sekcii popísaných aj pár ďalších postupov, ako docieliť kvalitnejšieho výsledku pri maľovaní, resp. striekaní modelov. Taktiež je tu časť venovaná tzv. retušovaniu dielov. Aj keď niektoré postupy a celky na seba logicky nadväzujú, nie je nutné čítať celú kapitolu po rade. Je rozdelená do troch hlavných častí:

3.1 | Rozdelenie farieb - táto časť prináša stručný prehľad rôznych druhov farieb, s ktorými je možné stretnúť sa pri bežnej modelárskej práci. Správna voľba pri výbere farieb môže byť rozhodujúcim faktorom pri prefarbovaní modelov.

3.2 | Príprava povrchu a farieb - táto sekcia popisuje veľmi dôležitú časť pri prefarbovaní modelov a to prípravu povrchu pred nanášaním farieb. Nekvalitne pripravený povrch môže znehodnotiť všetku snahu pri maľovaní / striekaní. Taktiež sú tu spomenuté základné zásady pre prípravu farieb pred použitím.

3.3 | Techniky farbenia - V tejto časti sú popísané jednotlivé postupy a techniky, ktoré je možné využiť pri farbení / striekaní modelov. Okrem klasických techník určených pre farbenie väčších alebo menších plôch, je tu spomenutá aj tzv. technika retušovania.