Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Moderátor: Fito

Užívateľov profilový obrázok
serpens | 37
Admin
Príspevky: 8816
Meno: Miro
Bydlisko: Žilina
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa serpens » 24 Mar 2016 08:01

Mozes prosim ta spravit screenshot tej chybovej hlasky?
"Art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating." Steven K. Roberts

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 28 Mar 2016 18:56

písal som to už predtým, je to niečo takéto

Skript na tejto stránke je pravdepodobne zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz môžete proces skriptu ukončiť, otvoriť ho v ladiacom nástroji, alebo počkať, či sa dokončí sám.

Skript: http : //www . papermodelers . sk / as…uery.min.js?assets_version=253:2


ale asi budem musieť skúsiť vyššie rozlíšenie, nech je hlášku vidieť celú, lebo toto mi napísalo po skopírovaní, aj s tými ...
žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 29 Mar 2016 12:51

rozlíšenie obrazovky sa zvýšiť nedá, takže celú hlášku vidieť nejde, toto je napísané v ladiacom onom, okne

akurát hláška má iné koncové číslo

Skript: http : //www . papermodelers . sk/as…uery.min.js?assets_version=266:3


Spoiler: Zobrazit
riadok 1

/*! jQuery v1.11.0 | (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. | jquery.org/license */

riadok 2



riadok 3

}}function S(a,b,c){if(n.acceptData(a)){var d,e,f=a.nodeType,g=f?n.cache:a,h=f?a[n.expando]:n.expando;if(g[h]){if(b&&(d=c?g[h]:g[h].data)){n.isArray(b)?b=b.concat(n.map(b,n.camelCase)):b in d?b=[b]:(b=n.camelCase(b),b=b in d?[b]:b.split(" ")),e=b.length;while(e--)delete d[b[e]];if(c?!Q(d):!n.isEmptyObject(d))return}(c||(delete g[h].data,Q(g[h])))&&(f?n.cleanData([a],!0):l.deleteExpando||g!=g.window?delete g[h]:g[h]=null)}}}n.extend({cache:{},noData:{"applet ":!0,"embed ":!0,"object ":"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"},hasData:function(a){return a=a.nodeType?n.cache[a[n.expando]]:a[n.expando],!!a&&!Q(a)},data:function(a,b,c){return R(a,b,c)},removeData:function(a,b){return S(a,b)},_data:function(a,b,c){return R(a,b,c,!0)},_removeData:function(a,b){return S(a,b,!0)}}),n.fn.extend({data:function(a,b){var c,d,e,f=this[0],g=f&&f.attributes;if(void 0===a){if(this.length&&(e=n.data(f),1===f.nodeType&&!n._data(f,"parsedAttrs"))){c=g.length;while(c--)d=g[c].name,0===d.indexOf("data-")&&(d=n.camelCase(d.slice(5)),P(f,d,e[d]));n._data(f,"parsedAttrs",!0)}return e}return"object"==typeof a?this.each(function(){n.data(this,a)}):arguments.length>1?this.each(function(){n.data(this,a,b)}):f?P(f,a,n.data(f,a)):void 0},removeData:function(a){return this.each(function(){n.removeData(this,a)})}}),n.extend({queue:function(a,b,c){var d;return a?(b=(b||"fx")+"queue",d=n._data(a,b),c&&(!d||n.isArray(c)?d=n._data(a,b,n.makeArray(c)):d.push(c)),d||[]):void 0},dequeue:function(a,b){b=b||"fx";var c=n.queue(a,b),d=c.length,e=c.shift(),f=n._queueHooks(a,b),g=function(){n.dequeue(a,b)};"inprogress"===e&&(e=c.shift(),d--),e&&("fx"===b&&c.unshift("inprogress"),delete f.stop,e.call(a,g,f)),!d&&f&&f.empty.fire()},_queueHooks:function(a,b){var c=b+"queueHooks";return n._data(a,c)||n._data(a,c,{empty:n.Callbacks("once memory").add(function(){n._removeData(a,b+"queue"),n._removeData(a,c)})})}}),n.fn.extend({queue:function(a,b){var c=2;return"string"!=typeof a&&(b=a,a="fx",c--),arguments.length<c?n.queue(this[0],a):void 0===b?this:this.each(function(){var c=n.queue(this,a,b);n._queueHooks(this,a),"fx"===a&&"inprogress"!==c[0]&&n.dequeue(this,a)})},dequeue:function(a){return this.each(function(){n.dequeue(this,a)})},clearQueue:function(a){return this.queue(a||"fx",[])},promise:function(a,b){var c,d=1,e=n.Deferred(),f=this,g=this.length,h=function(){--d||e.resolveWith(f,[f])};"string"!=typeof a&&(b=a,a=void 0),a=a||"fx";while(g--)c=n._data(f[g],a+"queueHooks"),c&&c.empty&&(d++,c.empty.add(h));return h(),e.promise(b)}});var T=/[+-]?(?:\d*\.|)\d+(?:[eE][+-]?\d+|)/.source,U=["Top","Right","Bottom","Left"],V=function(a,b){return a=b||a,"none"===n.css(a,"display")||!n.contains(a.ownerDocument,a)},W=n.access=function(a,b,c,d,e,f,g){var h=0,i=a.length,j=null==c;if("object"===n.type(c)){e=!0;for(h in c)n.access(a,b,h,c[h],!0,f,g)}else if(void 0!==d&&(e=!0,n.isFunction(d)||(g=!0),j&&(g?(b.call(a,d),b=null):(j=b,b=function(a,b,c){return j.call(n(a),c)})),b))for(;i>h;h++)b(a[h],c,g?d:d.call(a[h],h,b(a[h],c)));return e?a:j?b.call(a):i?b(a[0],c):f},X=/^(?:checkbox|radio)$/i;!function(){var a=z.createDocumentFragment(),b=z.createElement("div"),c=z.createElement("input");if(b.setAttribute("className","t"),b.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a>",l.leadingWhitespace=3===b.firstChild.nodeType,l.tbody=!b.getElementsByTagName("tbody").length,l.htmlSerialize=!!b.getElementsByTagName("link").length,l.html5Clone="<:nav></:nav>"!==z.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML,c.type="checkbox",c.checked=!0,a.appendChild(c),l.appendChecked=c.checked,b.innerHTML="<textarea>x</textarea>",l.noCloneChecked=!!b.cloneNode(!0).lastChild.defaultValue,a.appendChild(b),b.innerHTML="<input type='radio' checked='checked' name='t'/>",l.checkClone=b.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,l.noCloneEvent=!0,b.attachEvent&&(b.attachEvent("onclick",function(){l.noCloneEvent=!1}),b.cloneNode(!0).click()),null==l.deleteExpando){l.deleteExpando=!0;try{delete b.test}catch(d){l.deleteExpando=!1}}a=b=c=null}(),function(){var b,c,d=z.createElement("div");for(b in{submit:!0,change:!0,focusin:!0})c="on"+b,(l[b+"Bubbles"]=c in a)||(d.setAttribute(c,"t"),l[b+"Bubbles"]=d.attributes[c].expando===!1);d=null}();var Y=/^(?:input|select|textarea)$/i,Z=/^key/,$=/^(?:mouse|contextmenu)|click/,_=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,ab=/^([^.]*)(?:\.(.+)|)$/;function bb(){return!0}function cb(){return!1}function db(){try{return z.activeElement}catch(a){}}n.event={global:{},add:function(a,b,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,m,o,p,q,r=n._data(a);if(r){c.handler&&(i=c,c=i.handler,e=i.selector),c.guid||(c.guid=n.guid++),(g=r.events)||(g=r.events={}),(k=r.handle)||(k=r.handle=function(a){return typeof n===L||a&&n.event.triggered===a.type?void 0:n.event.dispatch.apply(k.elem,arguments)},k.elem=a),b=(b||"").match(F)||[""],h=b.length;while(h--)f=ab.exec(b[h])||[],o=q=f[1],p=(f[2]||"").split(".").sort(),o&&(j=n.event.special[o]||{},o=(e?j.delegateType:j.bindType)||o,j=n.event.special[o]||{},l=n.extend({type:o,origType:q,data:d,handler:c,guid:c.guid,selector:e,needsContext:e&&n.expr.match.needsContext.test(e),namespace:p.join(".")},i),(m=g[o])||(m=g[o]=[],m.delegateCount=0,j.setup&&j.setup.call(a,d,p,k)!==!1||(a.addEventListener?a.addEventListener(o,k,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+o,k))),j.add&&(j.add.call(a,l),l.handler.guid||(l.handler.guid=c.guid)),e?m.splice(m.delegateCount++,0,l):m.push(l),n.event.global[o]=!0);a=null}},remove:function(a,b,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,m,o,p,q,r=n.hasData(a)&&n._data(a);if(r&&(k=r.events)){b=(b||"").match(F)||[""],j=b.length;while(j--)if(h=ab.exec(b[j])||[],o=q=h[1],p=(h[2]||"").split(".").sort(),o){l=n.event.special[o]||{},o=(d?l.delegateType:l.bindType)||o,m=k[o]||[],h=h[2]&&new RegExp("(^|\\.)"+p.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"),i=f=m.length;while(f--)g=m[f],!e&&q!==g.origType||c&&c.guid!==g.guid||h&&!h.test(g.namespace)||d&&d!==g.selector&&("**"!==d||!g.selector)||(m.splice(f,1),g.selector&&m.delegateCount--,l.remove&&l.remove.call(a,g));i&&!m.length&&(l.teardown&&l.teardown.call(a,p,r.handle)!==!1||n.removeEvent(a,o,r.handle),delete k[o])}else for(o in k)n.event.remove(a,o+b[j],c,d,!0);n.isEmptyObject(k)&&(delete r.handle,n._removeData(a,"events"))}},trigger:function(b,c,d,e){var f,g,h,i,k,l,m,o=[d||z],p=j.call(b,"type")?b.type:b,q=j.call(b,"namespace")?b.namespace.split("."):[];if(h=l=d=d||z,3!==d.nodeType&&8!==d.nodeType&&!_.test(p+n.event.triggered)&&(p.indexOf(".")>=0&&(q=p.split("."),p=q.shift(),q.sort()),g=p.indexOf(":")<0&&"on"+p,b=b[n.expando]?b:new n.Event(p,"object"==typeof b&&b),b.isTrigger=e?2:3,b.namespace=q.join("."),b.namespace_re=b.namespace?new RegExp("(^|\\.)"+q.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,b.result=void 0,b.target||(b.target=d),c=null==c?[b]:n.makeArray(c,[b]),k=n.event.special[p]||{},e||!k.trigger||k.trigger.apply(d,c)!==!1)){if(!e&&!k.noBubble&&!n.isWindow(d)){for(i=k.delegateType||p,_.test(i+p)||(h=h.parentNode);h;h=h.parentNode)o.push(h),l=h;l===(d.ownerDocument||z)&&o.push(l.defaultView||l.parentWindow||a)}m=0;while((h=o[m++])&&!b.isPropagationStopped())b.type=m>1?i:k.bindType||p,f=(n._data(h,"events")||{})[b.type]&&n._data(h,"handle"),f&&f.apply(h,c),f=g&&h[g],f&&f.apply&&n.acceptData(h)&&(b.result=f.apply(h,c),b.result===!1&&b.preventDefault());if(b.type=p,!e&&!b.isDefaultPrevented()&&(!k._default||k._default.apply(o.pop(),c)===!1)&&n.acceptData(d)&&g&&d[p]&&!n.isWindow(d)){l=d[g],l&&(d[g]=null),n.event.triggered=p;try{d[p]()}catch(r){}n.event.triggered=void 0,l&&(d[g]=l)}return b.result}},dispatch:function(a){a=n.event.fix(a);var b,c,e,f,g,h=[],i=d.call(arguments),j=(n._data(this,"events")||{})[a.type]||[],k=n.event.special[a.type]||{};if(i[0]=a,a.delegateTarget=this,!k.preDispatch||k.preDispatch.call(this,a)!==!1){h=n.event.handlers.call(this,a,j),b=0;while((f=h[b++])&&!a.isPropagationStopped()){a.currentTarget=f.elem,g=0;while((e=f.handlers[g++])&&!a.isImmediatePropagationStopped())(!a.namespace_re||a.namespace_re.test(e.namespace))&&(a.handleObj=e,a.data=e.data,c=((n.event.special[e.origType]||{}).handle||e.handler).apply(f.elem,i),void 0!==c&&(a.result=c)===!1&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation()))}return k.postDispatch&&k.postDispatch.call(this,a),a.result}},handlers:function(a,b){var c,d,e,f,g=[],h=b.delegateCount,i=a.target;if(h&&i.nodeType&&(!a.button||"click"!==a.type))for(;i!=this;i=i.parentNode||this)if(1===i.nodeType&&(i.disabled!==!0||"click"!==a.type)){for(e=[],f=0;h>f;f++)d=b[f],c=d.selector+" ",void 0===e[c]&&(e[c]=d.needsContext?n(c,this).index(i)>=0:n.find(c,this,null,[i]).length),e[c]&&e.push(d);e.length&&g.push({elem:i,handlers:e})}return h<b.length&&g.push({elem:this,handlers:b.slice(h)}),g},fix:function(a){if(a[n.expando])return a;var b,c,d,e=a.type,f=a,g=this.fixHooks[e];g||(this.fixHooks[e]=g=$.test(e)?this.mouseHooks:Z.test(e)?this.keyHooks:{}),d=g.props?this.props.concat(g.props):this.props,a=new n.Event(f),b=d.length;while(b--)c=d[b],a[c]=f[c];return a.target||(a.target=f.srcElement||z),3===a.target.nodeType&&(a.target=a.target.parentNode),a.metaKey=!!a.metaKey,g.filter?g.filter(a,f):a},props:"altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" "),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" "),filter:function(a,b){return null==a.which&&(a.which=null!=b.charCode?b.charCode:b.keyCode),a}},mouseHooks:{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX screenY toElement".split(" "),filter:function(a,b){var c,d,e,f=b.button,g=b.fromElement;return null==a.pageX&&null!=b.clientX&&(d=a.target.ownerDocument||z,e=d.documentElement,c=d.body,a.pageX=b.clientX+(e&&e.scrollLeft||c&&c.scrollLeft||0)-(e&&e.clientLeft||c&&c.clientLeft||0),a.pageY=b.clientY+(e&&e.scrollTop||c&&c.scrollTop||0)-(e&&e.clientTop||c&&c.clientTop||0)),!a.relatedTarget&&g&&(a.relatedTarget=g===a.target?b.toElement:g),a.which||void 0===f||(a.which=1&f?1:2&f?3:4&f?2:0),a}},special:{load:{noBubble:!0},focus:{trigger:function(){if(this!==db()&&this.focus)try{return this.focus(),!1}catch(a){}},delegateType:"focusin"},blur:{trigger:function(){return this===db()&&this.blur?(this.blur(),!1):void 0},delegateType:"focusout"},click:{trigger:function(){return n.nodeName(this,"input")&&"checkbox"===this.type&&this.click?(this.click(),!1):void 0},_default:function(a){return n.nodeName(a.target,"a")}},beforeunload:{postDispatch:function(a){void 0!==a.result&&(a.originalEvent.returnValue=a.result)}}},simulate:function(a,b,c,d){var e=n.extend(new n.Event,c,{type:a,isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?n.event.trigger(e,null,b):n.event.dispatch.call(b,e),e.isDefaultPrevented()&&c.preventDefault()}},n.removeEvent=z.removeEventListener?function(a,b,c){a.removeEventListener&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){var d="on"+b;a.detachEvent&&(typeof a[d]===L&&(a[d]=null),a.detachEvent(d,c))},n.Event=function(a,b){return this instanceof n.Event?(a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.defaultPrevented||void 0===a.defaultPrevented&&(a.returnValue===!1||a.getPreventDefault&&a.getPreventDefault())?bb:cb):this.type=a,b&&n.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.timeStamp||n.now(),void(this[n.expando]=!0)):new n.Event(a,b)},n.Event.prototype={isDefaultPrevented:cb,isPropagationStopped:cb,isImmediatePropagationStopped:cb,preventDefault:function(){var a=this.originalEvent;this.isDefaultPrevented=bb,a&&(a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1)},stopPropagation:function(){var a=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=bb,a&&(a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubble=!0)},stopImmediatePropagation:function(){this.isImmediatePropagationStopped=bb,this.stopPropagation()}},n.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"},function(a,b){n.event.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var c,d=this,e=a.relatedTarget,f=a.handleObj;return(!e||e!==d&&!n.contains(d,e))&&(a.type=f.origType,c=f.handler.apply(this,arguments),a.type=b),c}}}),l.submitBubbles||(n.event.special.submit={setup:function(){return n.nodeName(this,"form")?!1:void n.event.add(this,"click._submit keypress._submit",function(a){var b=a.target,c=n.nodeName(b,"input")||n.nodeName(b,"button")?b.form:void 0;c&&!n._data(c,"submitBubbles")&&(n.event.add(c,"submit._submit",function(a){a._submit_bubble=!0}),n._data(c,"submitBubbles",!0))})},postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(delete a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&n.event.simulate("submit",this.parentNode,a,!0))},teardown:function(){return n.nodeName(this,"form")?!1:void n.event.remove(this,"._submit")}}),l.changeBubbles||(n.event.special.change={setup:function(){return Y.test(this.nodeName)?(("checkbox"===this.type||"radio"===this.type)&&(n.event.add(this,"propertychange._change",function(a){"checked"===a.originalEvent.propertyName&&(this._just_changed=!0)}),n.event.add(this,"click._change",function(a){this._just_changed&&!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1),n.event.simulate("change",this,a,!0)})),!1):void n.event.add(this,"beforeactivate._change",function(a){var b=a.target;Y.test(b.nodeName)&&!n._data(b,"changeBubbles")&&(n.event.add(b,"change._change",function(a){!this.parentNode||a.isSimulated||a.isTrigger||n.event.simulate("change",this.parentNode,a,!0)}),n._data(b,"changeBubbles",!0))})},handle:function(a){var b=a.target;return this!==b||a.isSimulated||a.isTrigger||"radio"!==b.type&&"checkbox"!==b.type?a.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0},teardown:function(){return n.event.remove(this,"._change"),!Y.test(this.nodeName)}}),l.focusinBubbles||n.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(a,b){var c=function(a){n.event.simulate(b,a.target,n.event.fix(a),!0)};n.event.special[b]={setup:function(){var d=this.ownerDocument||this,e=n._data(d,b);e||d.addEventListener(a,c,!0),n._data(d,b,(e||0)+1)},teardown:function(){var d=this.ownerDocument||this,e=n._data(d,b)-1;e?n._data(d,b,e):(d.removeEventListener(a,c,!0),n._removeData(d,b))}}}),n.fn.extend({on:function(a,b,c,d,e){var f,g;if("object"==typeof a){"string"!=typeof b&&(c=c||b,b=void 0);for(f in a)this.on(f,b,c,a[f],e);return this}if(null==c&&null==d?(d=b,c=b=void 0):null==d&&("string"==typeof b?(d=c,c=void 0):(d=c,c=b,b=void 0)),d===!1)d=cb;else if(!d)return this;return 1===e&&(g=d,d=function(a){return n().off(a),g.apply(this,arguments)},d.guid=g.guid||(g.guid=n.guid++)),this.each(function(){n.event.add(this,a,d,c,b)})},one:function(a,b,c,d){return this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,b,c){var d,e;if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj)return d=a.handleObj,n(a.delegateTarget).off(d.namespace?d.origType+"."+d.namespace:d.origType,d.selector,d.handler),this;if("object"==typeof a){for(e in a)this.off(e,b,a[e]);return this}return(b===!1||"function"==typeof b)&&(c=b,b=void 0),c===!1&&(c=cb),this.each(function(){n.event.remove(this,a,c,b)})},trigger:function(a,b){return this.each(function(){n.event.trigger(a,b,this)})},triggerHandler:function(a,b){var c=this[0];return c?n.event.trigger(a,b,c,!0):void 0}});function eb(a){var b=fb.split("|"),c=a.createDocumentFragment();if(c.createElement)while(b.length)c.createElement(b.pop());return c}var fb="abbr|article|aside|audio|bdi|canvas|data|datalist|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video",gb=/ jQuery\d+="(?:null|\d+)"/g,hb=new RegExp("<(?:"+fb+")[\\s/>]","i"),ib=/^\s+/,jb=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/gi,kb=/<([\w:]+)/,lb=/<tbody/i,mb=/<|&#?\w+;/,nb=/<(?:script|style|link)/i,ob=/checked\s*(?:[^=]|=\s*.checked.)/i,pb=/^$|\/(?:java|ecma)script/i,qb=/^true\/(.*)/,rb=/^\s*<!(?:\[CDATA\[|--)|(?:\]\]|--)>\s*$/g,sb={option:[1,"<select multiple='multiple'>","</select>"],legend:[1,"<fieldset>","</fieldset>"],area:[1,"<map>","</map>"],param:[1,"<object>","</object>"],thead:[1,"<table>","</table>"],tr:[2,"<table><tbody>","</tbody></table>"],col:[2,"<table><tbody></tbody><colgroup>","</colgroup></table>"],td:[3,"<table><tbody><tr>","</tr></tbody></table>"],_default:l.htmlSerialize?[0,"",""]:[1,"X<div>","</div>"]},tb=eb(z),ub=tb.appendChild(z.createElement("div"));sb.optgroup=sb.option,sb.tbody=sb.tfoot=sb.colgroup=sb.caption=sb.thead,sb.th=sb.td;function vb(a,b){var c,d,e=0,f=typeof a.getElementsByTagName!==L?a.getElementsByTagName(b||"*"):typeof a.querySelectorAll!==L?a.querySelectorAll(b||"*"):void 0;if(!f)for(f=[],c=a.childNodes||a;null!=(d=c[e]);e++)!b||n.nodeName(d,b)?f.push(d):n.merge(f,vb(d,b));return void 0===b||b&&n.nodeName(a,b)?n.merge([a],f):f}function wb(a){X.test(a.type)&&(a.defaultChecked=a.checked)}function xb(a,b){return n.nodeName(a,"table")&&n.nodeName(11!==b.nodeType?b:b.firstChild,"tr")?a.getElementsByTagName("tbody")[0]||a.appendChild(a.ownerDocument.createElement("tbody")):a}function yb(a){return a.type=(null!==n.find.attr(a,"type"))+"/"+a.type,a}function zb(a){var b=qb.exec(a.type);return b?a.type=b[1]:a.removeAttribute("type"),a}function Ab(a,b){for(var c,d=0;null!=(c=a[d]);d++)n._data(c,"globalEval",!b||n._data(b[d],"globalEval"))}function Bb(a,b){if(1===b.nodeType&&n.hasData(a)){var c,d,e,f=n._data(a),g=n._data(b,f),h=f.events;if(h){delete g.handle,g.events={};for(c in h)for(d=0,e=h[c].length;e>d;d++)n.event.add(b,c,h[c][d])}g.data&&(g.data=n.extend({},g.data))}}function Cb(a,b){var c,d,e;if(1===b.nodeType){if(c=b.nodeName.toLowerCase(),!l.noCloneEvent&&b[n.expando]){e=n._data(b);for(d in e.events)n.removeEvent(b,d,e.handle);b.removeAttribute(n.expando)}"script"===c&&b.text!==a.text?(yb(b).text=a.text,zb(b)):"object"===c?(b.parentNode&&(b.outerHTML=a.outerHTML),l.html5Clone&&a.innerHTML&&!n.trim(b.innerHTML)&&(b.innerHTML=a.innerHTML)):"input"===c&&X.test(a.type)?(b.defaultChecked=b.checked=a.checked,b.value!==a.value&&(b.value=a.value)):"option"===c?b.defaultSelected=b.selected=a.defaultSelected:("input"===c||"textarea"===c)&&(b.defaultValue=a.defaultValue)}}n.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,f,g,h,i=n.contains(a.ownerDocument,a);if(l.html5Clone||n.isXMLDoc(a)||!hb.test("<"+a.nodeName+">")?f=a.cloneNode(!0):(ub.innerHTML=a.outerHTML,ub.removeChild(f=ub.firstChild)),!(l.noCloneEvent&&l.noCloneChecked||1!==a.nodeType&&11!==a.nodeType||n.isXMLDoc(a)))for(d=vb(f),h=vb(a),g=0;null!=(e=h[g]);++g)d[g]&&Cb(e,d[g]);if(b)if(c)for(h=h||vb(a),d=d||vb(f),g=0;null!=(e=h[g]);g++)Bb(e,d[g]);else Bb(a,f);return d=vb(f,"script"),d.length>0&&Ab(d,!i&&vb(a,"script")),d=h=e=null,f},buildFragment:function(a,b,c,d){for(var e,f,g,h,i,j,k,m=a.length,o=eb(b),p=[],q=0;m>q;q++)if(f=a[q],f||0===f)if("object"===n.type(f))n.merge(p,f.nodeType?[f]:f);else if(mb.test(f)){h=h||o.appendChild(b.createElement("div")),i=(kb.exec(f)||["",""])[1].toLowerCase(),k=sb[i]||sb._default,h.innerHTML=k[1]+f.replace(jb,"<$1></$2>")+k[2],e=k[0];while(e--)h=h.lastChild;if(!l.leadingWhitespace&&ib.test(f)&&p.push(b.createTextNode(ib.exec(f)[0])),!l.tbody){f="table"!==i||lb.test(f)?"<table>"!==k[1]||lb.test(f)?0:h:h.firstChild,e=f&&f.childNodes.length;while(e--)n.nodeName(j=f.childNodes[e],"tbody")&&!j.childNodes.length&&f.removeChild(j)}n.merge(p,h.childNodes),h.textContent="";while(h.firstChild)h.removeChild(h.firstChild);h=o.lastChild}else p.push(b.createTextNode(f));h&&o.removeChild(h),l.appendChecked||n.grep(vb(p,"input"),wb),q=0;while(f=p[q++])if((!d||-1===n.inArray(f,d))&&(g=n.contains(f.ownerDocument,f),h=vb(o.appendChild(f),"script"),g&&Ab(h),c)){e=0;while(f=h[e++])pb.test(f.type||"")&&c.push(f)}return h=null,o},cleanData:function(a,b){for(var d,e,f,g,h=0,i=n.expando,j=n.cache,k=l.deleteExpando,m=n.event.special;null!=(d=a[h]);h++)if((b||n.acceptData(d))&&(f=d[i],g=f&&j[f])){if(g.events)for(e in g.events)m[e]?n.event.remove(d,e):n.removeEvent(d,e,g.handle);j[f]&&(delete j[f],k?delete d[i]:typeof d.removeAttribute!==L?d.removeAttribute(i):d[i]=null,c.push(f))}}}),n.fn.extend({text:function(a){return W(this,function(a){return void 0===a?n.text(this):this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||z).createTextNode(a))},null,a,arguments.length)},append:function(){return this.domManip(arguments,function(a){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){var b=xb(this,a);b.appendChild(a)}})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,function(a){if(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType){var b=xb(this,a);b.insertBefore(a,b.firstChild)}})},before:function(){return this.domManip(arguments,function(a){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(a,this)})},after:function(){return this.domManip(arguments,function(a){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)})},remove:function(a,b){for(var c,d=a?n.filter(a,this):this,e=0;null!=(c=d[e]);e++)b||1!==c.nodeType||n.cleanData(vb(c)),c.parentNode&&(b&&n.contains(c.ownerDocument,c)&&Ab(vb(c,"script")),c.parentNode.removeChild(c));return this},empty:function(){for(var a,b=0;null!=(a=this[b]);b++){1===a.nodeType&&n.cleanData(vb(a,!1));while(a.firstChild)a.removeChild(a.firstChild);a.options&&n.nodeName(a,"select")&&(a.options.length=0)}return this},clone:function(a,b){return a=null==a?!1:a,b=null==b?a:b,this.map(function(){return n.clone(this,a,b)})},html:function(a){return W(this,function(a){var b=this[0]||{},c=0,d=this.length;if(void 0===a)return 1===b.nodeType?b.innerHTML.replace(gb,""):void 0;if(!("string"!=typeof a||nb.test(a)||!l.htmlSerialize&&hb.test(a)||!l.leadingWhitespace&&ib.test(a)||sb[(kb.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()])){a=a.replace(jb,"<$1></$2>");try{for(;d>c;c++)b=this[c]||{},1===b.nodeType&&(n.cleanData(vb(b,!1)),b.innerHTML=a);b=0}catch(e){}}b&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(){var a=arguments[0];return this.domManip(arguments,function(b){a=this.parentNode,n.cleanData(vb(this)),a&&a.replaceChild(b,this)}),a&&(a.length||a.nodeType)?this:this.remove()},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,b){a=e.apply([],a);var c,d,f,g,h,i,j=0,k=this.length,m=this,o=k-1,p=a[0],q=n.isFunction(p);if(q||k>1&&"string"==typeof p&&!l.checkClone&&ob.test(p))return this.each(function(c){var d=m.eq(c);q&&(a[0]=p.call(this,c,d.html())),d.domManip(a,b)});if(k&&(i=n.buildFragment(a,this[0].ownerDocument,!1,this),c=i.firstChild,1===i.childNodes.length&&(i=c),c)){for(g=n.map(vb(i,"script"),yb),f=g.length;k>j;j++)d=i,j!==o&&(d=n.clone(d,!0,!0),f&&n.merge(g,vb(d,"script"))),b.call(this[j],d,j);if(f)for(h=g[g.length-1].ownerDocument,n.map(g,zb),j=0;f>j;j++)d=g[j],pb.test(d.type||"")&&!n._data(d,"globalEval")&&n.contains(h,d)&&(d.src?n._evalUrl&&n._evalUrl(d.src):n.globalEval((d.text||d.textContent||d.innerHTML||"").replace(rb,"")));i=c=null}return this}}),n.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){n.fn[a]=function(a){for(var c,d=0,e=[],g=n(a),h=g.length-1;h>=d;d++)c=d===h?this:this.clone(!0),n(g[d])[b](c),f.apply(e,c.get());return this.pushStack(e)}});var Db,Eb={};function Fb(b,c){var d=n(c.createElement(b)).appendTo(c.body),e=a.getDefaultComputedStyle?a.getDefaultComputedStyle(d[0]).display:n.css(d[0],"display");return d.detach(),e}function Gb(a){var b=z,c=Eb[a];return c||(c=Fb(a,b),"none"!==c&&c||(Db=(Db||n("<iframe frameborder='0' width='0' height='0'/>")).appendTo(b.documentElement),b=(Db[0].contentWindow||Db[0].contentDocument).document,b.write(),b.close(),c=Fb(a,b),Db.detach()),Eb[a]=c),c}!function(){var a,b,c=z.createElement("div"),d="-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;display:block;padding:0;margin:0;border:0";c.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",a=c.getElementsByTagName("a")[0],a.style.cssText="float:left;opacity:.5",l.opacity=/^0.5/.test(a.style.opacity),l.cssFloat=!!a.style.cssFloat,c.style.backgroundClip="content-box",c.cloneNode(!0).style.backgroundClip="",l.clearCloneStyle="content-box"===c.style.backgroundClip,a=c=null,l.shrinkWrapBlocks=function(){var a,c,e,f;if(null==b){if(a=z.getElementsByTagName("body")[0],!a)return;f="border:0;width:0;height:0;position:absolute;top:0;left:-9999px",c=z.createElement("div"),e=z.createElement("div"),a.appendChild(c).appendChild(e),b=!1,typeof e.style.zoom!==L&&(e.style.cssText=d+";width:1px;padding:1px;zoom:1",e.innerHTML="<div></div>",e.firstChild.style.width="5px",b=3!==e.offsetWidth),a.removeChild(c),a=c=e=null}return b}}();var Hb=/^margin/,Ib=new RegExp("^("+T+")(?!px)[a-z%]+$","i"),Jb,Kb,Lb=/^(top|right|bottom|left)$/;a.getComputedStyle?(Jb=function(a){return a.ownerDocument.defaultView.getComputedStyle(a,null)},Kb=function(a,b,c){var d,e,f,g,h=a.style;return c=c||Jb(a),g=c?c.getPropertyValue(b)||c[b]:void 0,c&&(""!==g||n.contains(a.ownerDocument,a)||(g=n.style(a,b)),Ib.test(g)&&Hb.test(b)&&(d=h.width,e=h.minWidth,f=h.maxWidth,h.minWidth=h.maxWidth=h.width=g,g=c.width,h.width=d,h.minWidth=e,h.maxWidth=f)),void 0===g?g:g+""}):z.documentElement.currentStyle&&(Jb=function(a){return a.currentStyle},Kb=function(a,b,c){var d,e,f,g,h=a.style;return c=c||Jb(a),g=c?c[b]:void 0,null==g&&h&&h[b]&&(g=h[b]),Ib.test(g)&&!Lb.test(b)&&(d=h.left,e=a.runtimeStyle,f=e&&e.left,f&&(e.left=a.currentStyle.left),h.left="fontSize"===b?"1em":g,g=h.pixelLeft+"px",h.left=d,f&&(e.left=f)),void 0===g?g:g+""||"auto"});function Mb(a,b){return{get:function(){var c=a();if(null!=c)return c?void delete this.get:(this.get=b).apply(this,arguments)}}}!function(){var b,c,d,e,f,g,h=z.createElement("div"),i="border:0;width:0;height:0;position:absolute;top:0;left:-9999px",j="-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;display:block;padding:0;margin:0;border:0";h.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",b=h.getElementsByTagName("a")[0],b.style.cssText="float:left;opacity:.5",l.opacity=/^0.5/.test(b.style.opacity),l.cssFloat=!!b.style.cssFloat,h.style.backgroundClip="content-box",h.cloneNode(!0).style.backgroundClip="",l.clearCloneStyle="content-box"===h.style.backgroundClip,b=h=null,n.extend(l,{reliableHiddenOffsets:function(){if(null!=c)return c;var a,b,d,e=z.createElement("div"),f=z.getElementsByTagName("body")[0];if(f)return e.setAttribute("className","t"),e.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",a=z.createElement("div"),a.style.cssText=i,f.appendChild(a).appendChild(e),e.innerHTML="<table><tr><td></td><td>t</td></tr></table>",b=e.getElementsByTagName("td"),b[0].style.cssText="padding:0;margin:0;border:0;display:none",d=0===b[0].offsetHeight,b[0].style.display="",b[1].style.display="none",c=d&&0===b[0].offsetHeight,f.removeChild(a),e=f=null,c},boxSizing:function(){return null==d&&k(),d},boxSizingReliable:function(){return null==e&&k(),e},pixelPosition:function(){return null==f&&k(),f},reliableMarginRight:function(){var b,c,d,e;if(null==g&&a.getComputedStyle){if(b=z.getElementsByTagName("body")[0],!b)return;c=z.createElement("div"),d=z.createElement("div"),c.style.cssText=i,b.appendChild(c).appendChild(d),e=d.appendChild(z.createElement("div")),e.style.cssText=d.style.cssText=j,e.style.marginRight=e.style.width="0",d.style.width="1px",g=!parseFloat((a.getComputedStyle(e,null)||{}).marginRight),b.removeChild(c)}return g}});function k(){var b,c,h=z.getElementsByTagName("body")[0];h&&(b=z.createElement("div"),c=z.createElement("div"),b.style.cssText=i,h.appendChild(b).appendChild(c),c.style.cssText="-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;position:absolute;display:block;padding:1px;border:1px;width:4px;margin-top:1%;top:1%",n.swap(h,null!=h.style.zoom?{zoom:1}:{},function(){d=4===c.offsetWidth}),e=!0,f=!1,g=!0,a.getComputedStyle&&(f="1%"!==(a.getComputedStyle(c,null)||{}).top,e="4px"===(a.getComputedStyle(c,null)||{width:"4px"}).width),h.removeChild(b),c=h=null)}}(),n.swap=function(a,b,c,d){var e,f,g={};for(f in b)g[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.apply(a,d||[]);for(f in b)a.style[f]=g[f];return e};var Nb=/alpha\([^)]*\)/i,Ob=/opacity\s*=\s*([^)]*)/,Pb=/^(none|table(?!-c[ea]).+)/,Qb=new RegExp("^("+T+")(.*)$","i"),Rb=new RegExp("^([+-])=("+T+")","i"),Sb={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},Tb={letterSpacing:0,fontWeight:400},Ub=["Webkit","O","Moz","ms"];function Vb(a,b){if(b in a)return b;var c=b.charAt(0).toUpperCase()+b.slice(1),d=b,e=Ub.length;while(e--)if(b=Ub[e]+c,b in a)return b;return d}function Wb(a,b){for(var c,d,e,f=[],g=0,h=a.length;h>g;g++)d=a[g],d.style&&(f[g]=n._data(d,"olddisplay"),c=d.style.display,b?(f[g]||"none"!==c||(d.style.display=""),""===d.style.display&&V(d)&&(f[g]=n._data(d,"olddisplay",Gb(d.nodeName)))):f[g]||(e=V(d),(c&&"none"!==c||!e)&&n._data(d,"olddisplay",e?c:n.css(d,"display"))));for(g=0;h>g;g++)d=a[g],d.style&&(b&&"none"!==d.style.display&&""!==d.style.display||(d.style.display=b?f[g]||"":"none"));return a}function Xb(a,b,c){var d=Qb.exec(b);return d?Math.max(0,d[1]-(c||0))+(d[2]||"px"):b}function Yb(a,b,c,d,e){for(var f=c===(d?"border":"content")?4:"width"===b?1:0,g=0;4>f;f+=2)"margin"===c&&(g+=n.css(a,c+U[f],!0,e)),d?("content"===c&&(g-=n.css(a,"padding"+U[f],!0,e)),"margin"!==c&&(g-=n.css(a,"border"+U[f]+"Width",!0,e))):(g+=n.css(a,"padding"+U[f],!0,e),"padding"!==c&&(g+=n.css(a,"border"+U[f]+"Width",!0,e)));return g}function Zb(a,b,c){var d=!0,e="width"===b?a.offsetWidth:a.offsetHeight,f=Jb(a),g=l.boxSizing()&&"border-box"===n.css(a,"boxSizing",!1,f);if(0>=e||null==e){if(e=Kb(a,b,f),(0>e||null==e)&&(e=a.style[b]),Ib.test(e))return e;d=g&&(l.boxSizingReliable()||e===a.style[b]),e=parseFloat(e)||0}return e+Yb(a,b,c||(g?"border":"content"),d,f)+"px"}n.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=Kb(a,"opacity");return""===c?"1":c}}}},cssNumber:{columnCount:!0,fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,order:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":l.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,b,c,d){if(a&&3!==a.nodeType&&8!==a.nodeType&&a.style){var e,f,g,h=n.camelCase(b),i=a.style;if(b=n.cssProps[h]||(n.cssProps[h]=Vb(i,h)),g=n.cssHooks[b]||n.cssHooks[h],void 0===c)return g&&"get"in g&&void 0!==(e=g.get(a,!1,d))?e:i[b];if(f=typeof c,"string"===f&&(e=Rb.exec(c))&&(c=(e[1]+1)*e[2]+parseFloat(n.css(a,b)),f="number"),null!=c&&c===c&&("number"!==f||n.cssNumber[h]||(c+="px"),l.clearCloneStyle||""!==c||0!==b.indexOf("background")||(i[b]="inherit"),!(g&&"set"in g&&void 0===(c=g.set(a,c,d)))))try{i[b]="",i[b]=c}catch(j){}}},css:function(a,b,c,d){var e,f,g,h=n.camelCase(b);return b=n.cssProps[h]||(n.cssProps[h]=Vb(a.style,h)),g=n.cssHooks[b]||n.cssHooks[h],g&&"get"in g&&(f=g.get(a,!0,c)),void 0===f&&(f=Kb(a,b,d)),"normal"===f&&b in Tb&&(f=Tb[b]),""===c||c?(e=parseFloat(f),c===!0||n.isNumeric(e)?e||0:f):f}}),n.each(["height","width"],function(a,b){n.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){return c?0===a.offsetWidth&&Pb.test(n.css(a,"display"))?n.swap(a,Sb,function(){return Zb(a,b,d)}):Zb(a,b,d):void 0},set:function(a,c,d){var e=d&&Jb(a);return Xb(a,c,d?Yb(a,b,d,l.boxSizing()&&"border-box"===n.css(a,"boxSizing",!1,e),e):0)}}}),l.opacity||(n.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return Ob.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?.01*parseFloat(RegExp.$1)+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=n.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+100*b+")":"",f=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1,(b>=1||""===b)&&""===n.trim(f.replace(Nb,""))&&c.removeAttribute&&(c.removeAttribute("filter"),""===b||d&&!d.filter)||(c.filter=Nb.test(f)?f.replace(Nb,e):f+" "+e)}}),n.cssHooks.marginRight=Mb(l.reliableMarginRight,function(a,b){return b?n.swap(a,{display:"inline-block"},Kb,[a,"marginRight"]):void 0}),n.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){n.cssHooks[a+b]={expand:function(c){for(var d=0,e={},f="string"==typeof c?c.split(" "):[c];4>d;d++)e[a+U[d]+b]=f[d]||f[d-2]||f[0];return e}},Hb.test(a)||(n.cssHooks[a+b].set=Xb)}),n.fn.extend({css:function(a,b){return W(this,function(a,b,c){var d,e,f={},g=0;if(n.isArray(b)){for(d=Jb(a),e=b.length;e>g;g++)f[b[g]]=n.css(a,b[g],!1,d);return f}return void 0!==c?n.style(a,b,c):n.css(a,b)

riadok 4


žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Užívateľov profilový obrázok
Lopo | 42
Príspevky: 225
Meno: Palo
Bydlisko: Myjava
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa Lopo » 29 Mar 2016 18:02

to koncove cislo je len verzia v cache, takze k ladeniu to nic nepomoze. keby to napisalo aspon poziciu v tom skripte ze by sa dala dohladat konkretna funkcia ktora to blokuje ...
meram bulharskym metrom !
zacata prerabka R2D2
hotovo: Spiderman pos2
rozsmikane: lowQ free R2D2, Jaeger Strike (Pacific Rim)
asi kos: IronMan mk7
plan: USS Patna, BumbleBee, Optimus Prime, Aliens P-5000, rozne SW ...

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 29 Mar 2016 18:47

až sa dostanem na komp drahej, tak skúsim tam, má vyššie max. rozlíšenie (širokoúhly LCD) a tam to vyhadzuje myslím tiež, ale ona má XP tak isto ako ja
žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Užívateľov profilový obrázok
atlon | 43
Pán laserov
Príspevky: 1667
Meno: attila
Bydlisko: Nitra, Levice
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa atlon » 31 Mar 2016 23:19

hmmm, prečo mi chce všetky fotky, na ktoré kliknem že si ich chcem pozrieť, stiahnuť??
a nejdú smajlíci heh
Armin is the best

Užívateľov profilový obrázok
serpens | 37
Admin
Príspevky: 8816
Meno: Miro
Bydlisko: Žilina
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa serpens » 01 Apr 2016 07:07

Zase cache, vypada to, ze bude treba update fora zasa...
"Art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating." Steven K. Roberts

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 05 Apr 2016 16:58

a kedy? zase blbnú súkromné správy...
odošlem správu, ukáže sa iba biela obrazovka, v riadku prehliadača je takéto niečo


Kód: Vybrať všetko

http://www.papermodelers.sk/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quote&sid=5463bd11faf1e99eca381e6e5c8d69a5&p=113502


keď dám stránku späť, dostanem sa na tú písanú správu a po kliknutí na odoslané/neprečítané správy sa tam už ukáže, že je v tom priečinku

toudi_sk napísal:až sa dostanem na komp drahej, tak skúsim tam, má vyššie max. rozlíšenie (1600 x800 širokoúhly LCD) a tam to vyhadzuje myslím tiež, ale ona má XP tak isto ako ja

nedá sa, mám to na max. rozlíšení a hláška je presne taká istá, prečítať sa celá nedá, ale "našiel" som náhradné riešenie, možno je problém, ak mám v histórii pm-iek veľa správ, založil som novú a keď som prečítal odpoveď na ňu (v histórii iba jedna správa), tak sa hláška nevyskytla
žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 10 Máj 2016 17:20

nedá sa spraviť, aby som celé fórum mohol označiť za prečítané iba na hlavnej stránke a v subfórach mal možnosť označiť ako prečítané príspevky iba v subfórach prosím?
som omylom ťukol vedľa a označilo mi celé fórum ako prečítané :beat plaster:
žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Užívateľov profilový obrázok
toudi_sk | 50
.
Príspevky: 12563
Meno: Milan
Bydlisko: u susedky
Kontaktovať užívateľa:

Re: Fórum - Update fóra - phpBB3.1.x

Príspevokod užívateľa toudi_sk » 11 Máj 2016 16:56

tak v sekcii

Uživateľská sekcia // User's Sections
Akcie, súťaže a výstavy // Actions, Contests & Exhibitions

obidve funkcie

Označiť všetky fóra ako prečítané
Označiť všetky subfóra ako prečítané

označili kompletne úplne celé fórum za prečítané

iba tretia funkcia

Označiť fórum ako prečítané

označí iba konkrétne subfórum (Akcie, súťaže, výstavy a stretká) za prečítané... no comment :beaten:
žasnem, už sa ničomu nedivím, len tíško žasnem (som zrelý na antidepresíva)
na mierku sa nestažuje, mierka sa mení a radšej napchám prachy do modelov pod postel, ako potom niekomu na aukre do krku

Návrat na "Novinky a oznamy // News & Announcements"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný